I Am Training

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. I-am-training, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hollum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81542097.
 2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie i-am-training een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door i-am-training georganiseerde personal trainingen, groepstrainingen of outdoor trainingen.
 3. Overeenkomst: iedere tussen i-am-training en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee i-am-training zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van personal trainingen, groepstrainingen of outdoor trainingen.
 4. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, aan de deelnemer door of namens i-am-training aangeboden personal training, groepstraining of outdoor training sessie op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van i-am-training en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is een aanmelding middels een online inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van i-am-training is vrijblijvend; i-am-training is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag te aanvaarden.
 2. De deelnemer staat ervoor in dat het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan i-am-training is verstrekt en de inschrijving van de deelnemer nadrukkelijk door i-am-training wordt geaccepteerd.
 3. Vóór totstandkoming van de overeenkomst vult de deelnemer het door i-am-training aangeboden online inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. Dit formulier is bedoeld om i-am-training in kennis te stellen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en ontheft de deelnemer, in geval de overeenkomst wordt gesloten, niet van zijn verplichten als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met i-am-training aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.
 5. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

Artikel 4. Inhoud en duur Overeenkomst

 1. I-am-training is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Ingeval i-am-training de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is hij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd. Het inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van de overeenkomst dan wel het aantal sessies dat per week/maand kan worden afgenomen.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging, doch niet eerder dan de oorspronkelijke overeengekomen duur is verstreken. Vindt geen opzegging plaats, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een maand.
 4. De deelnemer kan een stilzwijgend verlengde overeenkomst steeds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, waarbij opzegging tegen elke dag van de maand kan plaatsvinden.
 5. Opzegging dient schriftelijk via het online contact formulier te geschieden.

Artikel 5. Gezondheid

 1. Om te waarborgen dat verantwoord deelgenomen kan worden dient de deelnemer de PAR Q vragenlijst te hebben ingevuld. De PAR Q vragenlijst dient volledig ingevuld en ondertekend aan i-am-training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal kunnen worden gestart.
 2. Door (digitale) ondertekening van de overeenkomst verklaart deelnemer dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de sessies van i-am-training, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met i-am-training aan te gaan zijn/haar arts te raadplegen.
 3. Deelnemer dient gedurende de overeenkomst pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie terstond aan te geven aan i-am-training.

Artikel 6. Verzuim
In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie. In afwijking van het vorenstaande geldt dat de deelnemer op grond van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd is een sessie in te halen op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip, mits de deelnemer zich uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie heeft afgemeld onder opgave van de reden die tot de afzegging heeft geleid. In geval i-am-training gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat van ziekte of overmacht geen sprake is, bestaat geen recht op inhalen van de geannuleerde sessie dan wel andere compensatie.

Artikel 7. Gebruik van faciliteiten, veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel een medische keuring te laten doen. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan i-am-training.
 2. Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of enig ander programma van i-am-training geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
 3. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 4. Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van i-am-training, waarmee de deelnemer niet bekend is, tenzij de deelnemer begeleiding krijgt van een medewerker van i-am-training.
 5. Het is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten van i-am-training wanneer de deelnemer onder invloed is van drank, drugs en doping gerelateerde middelen.
 6. I-am-training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer, tenzij er sprake is van nalatigheid van de medewerkers van i-am-training.
 7. I-am-training onderwerpt de apparaten en faciliteiten aan het nodige onderhoud en staat ervoor in dat de instructeurs en begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 8. De deelnemer is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein of in het gebouw van i-am-training aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.
 9. I-am-training heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en deelnemer kan i-am-training niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Artikel 8. Uitsluiting van toegang, Huisregels

 1. I-am-training behoudt zich het recht voor om een lid de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van deze algemene voorwaarden, de huisregels, of een gedrag dat naar de mening van i-am-training in strijd is met het welzijn van de overige leden, de goede orde en het karakter van i-am-training.
 2. I-am-training geeft in haar sport gelegenheid bekendheid aan de voorschriften die het lid bij de sportbeoefening in acht dient te nemen. Voor het overige dienen de aanwijzingen van de instructeurs en begeleiders opgevolgd te worden.

Artikel 9. Privacy
Alle gegevens die u op het PAR Q / intakeformulier vermeldt en alle antwoorden die u op de gestelde vragen geeft, worden binnen i-am-training strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor u op te stellen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 1 week na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur.
 2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is i-am-training gerechtigd om zijn/haar diensten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de sessies niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.
 3. Ondergetekende (rekeninghouder) verleent hierbij toestemming aan i-am-training om het afgesproken bedrag voor het abonnement automatisch te incasseren van zijn/haar rekening volgens de geldende tarieven en betalingsvoorwaarden.

Artikel 11. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen i-am-training en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 13. Non-actief regeling (bevriezing abonnement)

 1. Het lid heeft recht op een bevriezing tijdens zwangerschap, blessures en andere medische klachten of indien er sprake is van een overmacht situatie.
 2. Reeds betaalde contributie kan als persoonlijk tegoed blijven staan. De voorwaarden ten aanzien van het lidmaatschap blijven hierbij onveranderd van kracht.
 3. Wanneer het lid een blokkade op zijn abonnement krijgt toegekend, wordt de einddatum verlengd met de pauzeperiode.

Artikel 14. Personal Training

 1. Voor Personal Training geldt een minimale contractduur van 10 sessies.
 2. Na de initiële contractduur van 10 sessies is het lidmaatschap voor Personal Training opzegbaar.
 3. Indien je een Personal Training sessie wilt annuleren, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Als je niet tijdig annuleert, ben je niet in staat om de gemiste sessie op een later tijdstip in te halen.

Artikel 15. Small group training

 1. Voor small group training geldt een minimale contractduur van 1, 3, 6 of 12 maanden, te rekenen vanaf de aanmeld datum.
 2. Na de initiële contractduur van 1, 3, 6 of 12 maanden is het lidmaatschap voor small group training maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijke kennisgeving aan de sportschool.
 3. Indien je een small group training sessie wilt annuleren, dien je dit minimaal 2 uur van tevoren te doen door te annuleren via de app. Als je niet tijdig annuleert, ben je niet in staat om de gemiste sessie op een later tijdstip in te halen en ben je niet gerechtigd tot een terug betaling.
 4. Ondergetekende (rekeninghouder) verleent hierbij toestemming aan i-am-training om het afgesproken bedrag voor de small group training automatisch te incasseren van zijn/haar rekening volgens de geldende tarieven en betalingsvoorwaarden.

Artikel 16. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
I-am-training behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, indien zij deze wijzigingen in het belang acht van de veiligheid in haar sportaccommodatie, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van i-am-training van belang kunnen zijn in de exploitatie van de sportaccommodatie en het welzijn van haar leden.

Scroll naar boven